Όροι Διαγωνισμός

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ JAGERMEISTER GREECE INSTAGRAM – Απόλαυσε #IceCold Jägermeister και κέρδισε!

Όροι Διαγωνισμού
1. Η εταιρία «B.Σ. Καρούλιας Α.Β.Ε.E.Π.» που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής, στο 23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, (εφεξής «Διοργανώτρια»), διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρία «Radical Communications», η οποία εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, οδός Μονεμβασίας αρ. 2, (εφεξής «Διαφημιστική»), την παρούσα προωθητική ενέργεια στα πλαίσια προώθησης και προβολής των προϊόντων Jägermeister.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδος που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν εγγραφεί ως νόμιμα μέλη διατηρώντας ενεργό λογαριασμό στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Instagram». Από το διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, οι συγγενείς τους πρώτου και δευτέρου βαθμού και οι σύζυγοί τους.

3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021, μέχρι και την Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021 (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.

4. Για να συμμετάσχει κάποιος στο διαγωνισμό (εφεξής ο «Συμμετέχων»), θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής διαγωνιστικά βήματα:
Να παραβρεθεί σε κάποιο από τα μαγαζιά που συμμετέχουν στην ενέργεια.
Να τραβήξει φωτογραφία (selfie) απολαμβάνοντας σφηνάκι Jägermeister.
Να ανεβάσει την φωτογραφία σε Story στο προφίλ του στο Instagram με ετικέτα (Tag) τη σελίδα @jagermeister_gr και με το hashtag #IceCold.
Το προφίλ του θα πρέπει να είναι ανοιχτό για να δούμε τη συμμετοχή.
Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει από μία (-1-) συμμετοχή, οι παραπάνω συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.
Στο τέλος του διαγωνισμού τρεις (- 3 -) τυχεροί θα κερδίσουν από μια (- 1- ) δωροεπιταγή για το e-shop του Jägermeister (https://www.shop.jagermeister.gr/)

1ος Νικητής: Δωροεπιταγή αξίας 300€ για το e-shop του Jägermeister
2ος Νικητής: Δωροεπιταγή αξίας 200€ για το e-shop του Jägermeister
3ος Νικητής: Δωροεπιταγή αξίας 100€ για το e-shop του Jägermeister
5. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού με τη χρήση του προγράμματος http://www.random.org/ και του σχετικής ηλεκτρονικής λίστας συμμετεχόντων (εφεξής τη «λίστα συμμετεχόντων»). Πληροφορίες για την εγκυρότητα/αξιοπιστία της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι διαθέσιμες μέσω του random.org στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.random.org/faq/#S2. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της διαφημιστικής εταιρίας, στη διεύθυνση Μονεμβασίας 2 στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

6. Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσής τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Ο κάθε νικητής κατά την παραλαβή του δώρου του θα πρέπει να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο που να αποδεικνύει ότι τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο και ηλικία) που θα έχει προηγουμένως δηλώσει στη Διοργανώτρια Εταιρεία είναι αληθή και ακριβή.

7. Η συμμετοχή των χρηστών στο διαγωνισμό προϋποθέτει τη συγκατάθεση για γνωστοποίηση και παροχή άδειας προς το Διοργανωτή, για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (βάσει Ν. 2472/1997 και Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνον για λόγους που σχετίζονται με τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς τη συγκατάθεσή τους προς το Διοργανωτή όπως επεξεργαστεί ή/και διαβιβάσει τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία η «Διοργανώτρια» εταιρία θεωρείται ως Υπεύθυνος επεξεργασίας και η «Διαφημιστική» ο εκτελών της επεξεργασίας.

8. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

9. Ο Συμμετέχων που παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα της ιστοσελίδας ή προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που περιέχει δόλο όσον αφορά τη συμμετοχή στην ενέργεια αποβάλλεται άμεσα από την ενέργεια και η Διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

10. Η συμμετοχή στη παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τους Όρους του Διαγωνισμού.

11. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει, να διαφοροποιήσει τη διάρκεια ή να αναστείλει προσωρινά την παρούσα διοργάνωση προώθησης προϊόντων σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή «απρόβλεπτες» περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής της με προηγούμενη ανακοίνωση στην ηλεκτρονική σελίδα https://www.instagram.com/jagermeister_gr/

12. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων χωρίς ειδοποίηση, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

13. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο διάθεση του Δώρου. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί, και/ή ζημία, και/ή οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή/και την χρήση του Δώρου. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της ενέργειας και της απονομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της «Διοργανώτριας» και της «Διαφημιστικής» παύει να υφίσταται.

14. Οι συμμετέχοντες δίνουν στο Διοργανωτή το δικαίωμα, σε περίπτωση που συμμετάσχουν και κερδίσουν δώρα, δημοσίευσης του ονόματός τους, για διαφημιστικούς σκοπούς εσωτερικά ή σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς άλλη αμοιβή εκτός από αυτή του δώρου του Διαγωνισμού. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Η αποδοχή των Όρων του παρόντος Διαγωνισμού συνεπάγεται την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση του Συμμετέχοντος έναντι των διοργανωτριών εταιρειών.

15. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

16. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει, εκτός από τα προαναφερθέντα του παρόντος, την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού.