Όροι και Προϋποθέσεις – Best Nights

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «#BEST NIGHTS IN BERLIN»

 

Η εταιρία «B.Σ. Καρούλιας Α.Β.Ε.E.Π.» που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής, στο 23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, (εφεξής «Διοργανώτρια»), διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρία «Radical Communications», η οποία εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, οδός Μονεμβασίας αρ. 2, (εφεξής «Διαφημιστική»), την παρούσα προωθητική ενέργεια στα πλαίσια προώθησης και προβολής των προϊόντων Jägermeister. Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται μέσω Instagram (εφεξής «ιστοσελίδα διαγωνισμού»).

Διάρκεια

Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι από 24/06/22 έως 31/10/22.

Μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης του διαγωνισμού κάθε συμμετοχή θεωρείται άκυρη και δεν μπορεί να αξιώσει κάποιο έπαθλο.

 

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποκλείονται πρόσωπα που απασχολούνται από την διοργανώτρια, τις εταιρίες B.Σ. Καρούλιας Α.Β.Ε.E.Π., Radical Communications ΑΕ», καθώς και σύζυγοι και συγγενείς τους έως πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού.

H διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ζητήσει δελτίο ταυτότητας ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο που θα πιστοποιεί τα στοιχεία του συμμετέχοντα και να μην προβεί σε παράδοση του δώρου ή να προβεί σε ακύρωση κατόπιν της παράδοσής του, εφόσον δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος.

 

Τρόπος & προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό μέσω του κοινωνικού δικτύου Instagram.com με τον εξής τρόπο:

  • Να ανεβάσει μέσω του Instagram προφίλ του/της μία φωτογραφία, κάνοντας tag τη σελίδα Instagram του Jägermeister με @jagermeister_gr και hashtag #BestNights.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή, είναι ο συμμετέχων να διατηρεί δημόσιο (ανοιχτό/public) προφίλ στο Instagram.
  • H αναφορά της σελίδας @jagermeister_gr και η χρήση του hashtag #BestNights είναι απαραίτητες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής.
  • Κάθε ανάρτηση που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις ισοδυναμεί με μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση του διαγωνισμού.
  • Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί έχει μέχρι μία (1) συμμετοχή (1) συμμετοχή μέσω του Instagram.com. Η ανάρτηση περισσότερων από μία (1) φωτογραφιών δεν συνεπάγεται επιπλέον συμμετοχές.
  • Με την ανάρτηση της φωτογραφίας του, ο συμμετέχον αποδέχεται ρητά την κατ’ επιλογήν χρήση της από τη διοργανώτρια, σύμφωνα με την απόλυτη κρίση και αποκλειστική δικαιοδοσία της, για διαφημιστικούς σκοπούς στις εταιρικές της σελίδες (ενδεικτικά: ιστοσελίδα προωθητικής ενέργειας, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λοιπά διαφημιστικά υλικά και μέσα επικοινωνίας).

Δεκτές είναι οι συμμετοχές που έχουν πραγματοποιηθεί από 24/06/22 και μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού.

 

Νικητές & Έπαθλα

Τέσσερις (4) νικητές θα αναδειχθούν μετά από τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ όλων των έγκυρων συμμετοχών και μαζί με έναν (1) συνοδό τους θα κερδίσουν:

  1. Ένα ταξίδι τριών (3) ημερών στο Βερολίνο, με host το Jägermeister. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ταξίδι, τη διαμονή και τις δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετέχουν οι νικητές θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Το κάθε έπαθλο είναι προσωποπαγές, δεν μεταβιβάζεται, δεν κληρονομείται, δεν ανταλλάσσεται ούτε αντικαθίσταται με άλλο και δεν εξαργυρώνεται με χρήματα ή άλλο αντάλλαγμα.

 

Ανακοίνωση νικητών

Η ανακοίνωση των νικητών της κλήρωσης μετά τη λήξη του διαγωνισμού θα γίνει στην σελίδα Instagram του διαγωνισμού @jagermeister_gr, και σε όποιο άλλο Μέσο κρίνεται σκόπιμο από τη διοργανώτρια.

Οι νικητές θα ειδοποιηθούν μέσω απαντητικού προσωπικού μηνύματος στο προφίλ τους στο Instagram μέσω του οποίου έχουν κάνει την ανάρτηση της φωτογραφίας για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.

Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί εφικτή στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί από το νικητή, ή ο νικητής δεν αποδεχθεί το δώρο ή ο νικητής δεν πληροί οποιονδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού το δικαίωμα διεκδίκησης των επάθλων απόλλυται εντός 20 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των νικητών της κλήρωσης.

Μετά τις 40 ημέρες, τα έπαθλα της κλήρωσης μεταβιβάζονται στους επιλαχόντες με βάση της σειρά ανάδειξής τους από την ηλεκτρονική κλήρωση. Ομοίως, το δικαίωμα διεκδίκησης των επάθλων απόλλυται οριστικά εντός 40 ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης των επιλαχόντων.

Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και της απονομής των επάθλων σύμφωνα με τους όρους τους παρόντος, κάθε υποχρέωση της διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

 

Υποχρεώσεις

Οι συμμετέχων στο διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του στο διαγωνισμό.

Ελλιπή, μη ορθά ή αναληθή στοιχεία του συμμετέχοντα καθώς και διαπίστωση απόπειρας ή πρόθεσης κακόβουλης χρήσης των μέσων συμμετοχής στο διαγωνισμό μπορεί να αποτελέσουν αιτία αποκλεισμού κατά την απόλυτη κρίση της διοργανώτριας, σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, ή ακόμη και ανάκλησης επάθλου εφόσον αυτό έχει δοθεί.

Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιοποιήσει τα ονόματα των συμμετεχόντων στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού, τη σελίδα της στο Instagram ή κάθε άλλο Μέσο κοινωνικής δικτύωσης καθώς και σε κάθε άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό Μέσο.

Επιπλέον, η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την αυτόματη και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση του συμμετέχοντα για τη χρήση των παραπάνω από τη διοργανώτρια ή τις συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρίες.

Πιο συγκεκριμένα, η συμμετοχή συνεπάγεται την αυτόματη εκχώρηση του γεωγραφικά και χρονικά απεριόριστου δικαιώματος χρήσης του ονόματος, της ιστορίας του και κάθε άλλου κειμένου ή στοιχείου που υποβάλει μέσω της φόρμας συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά συνέπεια, ο συμμετέχων ως πνευματικός δημιουργός συναινεί, εκχωρεί και μεταβιβάζει στη διοργανώτρια κατ’ αποκλειστικότητα, το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται κατά την απόλυτη κρίση της και να ασκεί στο διηνεκές τις εξουσίες που απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας που ο συμμετέχων θα αποκτήσει με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, δικαιούμενης της διοργανώτριας να δημοσιεύει, αναπαράγει, πολλαπλασιάζει, διαθέτει την πνευματική δημιουργία του στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή χωρίς καμία περαιτέρω διατύπωση.

Στην ανωτέρω μεταβίβαση του συνόλου των δημιουργημάτων του συμμετέχοντος περιλαμβάνεται και κάθε γνωστή σήμερα εμπορική χρήση και εκμετάλλευση των πνευματικών δικαιωμάτων του, συμπεριλαμβανομένης σε αυτήν (και) των κάθε είδους ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων ή μετάδοσής τους με άλλους υλικούς φορείς ήχου και εικόνας, ή οποιονδήποτε άλλον υλικό φορέα που θα εφευρεθεί στο μέλλον και μετάδοσή τους με οποιοδήποτε μέσο (διαδίκτυο, τηλεόραση, κινηματογράφο, τηλέφωνο, τύπο κ.λπ.). Επιπλέον, ο συμμετέχων εγγυάται προσωπικά, ότι διατηρεί κάθε δικαίωμα σχετικά με όλα τα παραπάνω, ιδιαιτέρως σε σχέση με τα κείμενα και τα πνευματικά, προσωπικά κ.ά. δικαιώματα που σχετίζονται με ή απορρέουν από αυτά και αναλαμβάνει την ευθύνη σε περίπτωση διεκδίκησης δικαιωμάτων  τρίτων, καθώς επίσης και τυχόν αξιώσεις τρίτων προς τη διοργανώτρια ή τις συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρίες.

Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων (όνομα, επώνυμο, e-mail) εισάγονται σε βάση δεδομένων και επεξεργάζονται αποκλειστικά για τις ανάγκες υλοποίησης και δ του διαγωνισμού και κλήρωσης των δώρων. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των δεδομένων τους και την τήρηση αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή των δώρων από τους νικητές συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για χρήση του ονόματός τους με σκοπό την προώθηση του διαγωνισμού κατά τα ανωτέρω.

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οι καταχωρήσεις και οι δημοσιεύσεις των συμμετεχόντων οφείλουν να μην είναι απρεπή και άσεμνα, να μην προσβάλλουν την προσωπικότητα ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων και γενικά να είναι σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του άνω όρου η διοργανώτρια δικαιούται και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια στο μέτρο του εφικτού να αποκλείσει άμεσα τον παραβάτη. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να προβεί σε κάθε νόμιμη και πρόσφορη ενέργεια.

Η διοργανώτρια επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αναρτά συμμετοχές στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού και σε κάθε άλλο μέσο κατά την απόλυτη κρίση της και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του συμμετέχοντα.

 

Ευθύνη

Η ευθύνη της διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού και στη διάθεση των δώρων.

Επιπλέον, η Διοργανώτρια, οι συνεργαζόμενες εταιρίες και τα πρόσωπα που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με αυτές, δεν σχετίζονται και δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με

  • το περιεχόμενο φράσεων, λέξεων, εικόνων που μπορεί να καταχωρηθούν ή να διαμοιρασθούν, αναρτηθούν ή με οποιαδήποτε άλλο τρόπο αναπαραχθούν από τους συμμετέχοντες μέσω έγκυρης, ή μη έγκυρης συμμετοχής τους στο διαγωνισμό κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας του διαγωνισμού ή των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης
  • οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία προέρχεται από ή συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τη πραγματοποίηση του Διαγωνισμού

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να τροποποιήσει τη διάρκεια, να μεταθέσει ή και να ματαιώνει το διαγωνισμό, καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και χωρίς την κατάθεση νεότερου εγγράφου σε συμβολαιογράφο.

Οι ισχύοντες αναθεωρημένοι όροι θα βρίσκονται αναρτημένοι στη σελίδα του διαγωνισμού.

O Διαγωνισμός δεν διενεργείται από την εταιρία που εκπροσωπεί το Instagram ή σχετιζόμενες με αυτό εταιρίες.

 

Αποδοχή Όρων

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας εταιρίας.